en-joy  

Primaria Brasov - Comunicat

16 09 2009 18:11

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat / gaze naturale în perioada 01. 11. 2009 – 31.03. 2010, în conformitate cu OUG 5/2003, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare

§ Beneficiază de acest ajutor familiile şi persoanele singure cu venituri până la 615 lei/membru de familie, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat sau gaze naturale.

§ Titularul ajutorului - persoana care completează cererea de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei - este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere al acesteia, ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

§ Cuantumul ajutorului este:

a) pentru persoanele care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei: în sumă fixă, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure şi reprezintă sume lunare cuprinse între 262 lei şi 19 lei, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită (pentru cei care folosesc gaze naturale în regim de asociaţie);

b) pentru persoanele care utilizează energie termică în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei: prin compensarea procentuală, între 100% şi 10%, a valorii efective a facturii la energie termică în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure;

§ Dreptul la ajutorul de încălzire se stabileşte începând cu luna în care a fost depusă cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;

§ Acordarea ajutorului se face pe bază de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţite de documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, conform Dispoziţiei de Primar nr. 30299/10.09.2008;

§ Formularele de cerere şi declaraţia pe proprie răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către furnizorul de energie termică în sistem centralizat (prin intermediul asociaţiilor de proprietari) şi de furnizorul de gaze naturale (la sediul asociaţiilor de proprietari şi la casieriile GDF SUEZ – Str. Bisericii Române nr.107A, Braşov);

§ Cererea va fi însoţită de următoarele documente :

- copii acte de identitate pentru titular şi membrii familiei: buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporar, permis de şedere permanent, certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani);

- pentru salariaţi adeverinţă de salariu în original, cu venitul net aferent lunii anterioare depunerii cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere;

- copie cupon pensie, indemnizaţie şi alocaţie aferent lunii anterioare depunerii cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere;

- pentru studenţi, adeverinţă de la facultate din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;

- pentru persoanele fizice autorizate, adeverinţă în original, de la Administraţia Financiară;

- pentru persoanele care locuiesc în chirie, copie după contractul de închiriere vizat de Administraţia Financiară, valabil pentru perioada în care solicită ajutorul;

- pentru persoanele care nu deţin contract de închiriere, vor prezenta o adeverinţă tip de la asociaţia de proprietari de care aparţine imobilul, din care să rezulte că locuiesc la adresa respectivă, sunt înscrişi în cartea de imobil şi plătesc cheltuielile de întreţinere;

- copie după ultima factură GDF SUEZ - aferentă lunii anterioare depunerii cererii, (pentru cei care folosesc gaze naturale pentru încălzirea locuinţei);

- codul titularului de contract însoţit de ştampila asociaţiei de proprietari/locatari la care este arondat titularul şi semnătura reprezentantului asociaţiei (pentru cei care folosesc energie termică în sistem centralizat pentru încălzirea locuinţei).

Cererile se depun în perioada 01.10.2009 – 23.10.2009 la:

§ fostul sediu CET din Str. Parcul Mic nr. 23-25, Luni – Vineri 08 - 1900

§ sediul GDF SUEZ, Str. Bisericii Române nr. 107A, Luni – Vineri 1600 - 1930

Pentru informaţii suplimentare– telefon 0368/464081 int. 19, 15.

vizite: 8313 redactor: Admin in Diverse

Toate drepturile sunt rezervate ATZ. Nici o informatie din acest site nu poate fi preluata, integral sau partial fara acordul din partea ATZ. Redactorii sunt direct responsabili pentru continutul articolelor si a stirilor.

rss feed atom feed Powered by eyeblog