en-joy  

Principalele aspecte referitoare la deţinerea şi comercializarea de obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice

17 12 2009 07:11

Regimul materiilor explozive, inclusiv a obiectelor artizanale şi de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice este reglementat de Legea nr. 126/1995 privind materiile explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 464/2001, Legea nr. 478/2003, Legea nr. 262/2005 şi Legea nr. 406/2006.

n conformitate cu prevederile legale, persoanele care deţin, comercializează, transportă şi folosesc obiecte artizanale şi de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice sunt obligate să obţină, n prealabil, autorizaţia Inspectoratului pentru Protecţia Muncii şi a Inspectoratului de Poliţie şi să se nregistreze la aceste autorităţi.

Aceleaşi obligaţii le au şi persoanele care produc, deţin, transportă şi comercializează obiecte artizanale pe bază de amestecuri pirotehnice.

Pentru a fi autorizată n vederea efectuării de operaţiuni cu materii explozive persoana juridică trebuie să ndeplinească următoarele condiţii:

să fie nregistrată la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului din cadrul Ministerului Justiţiei;

să aibă sediu, sucursală sau filială deschisă n Romnia;

asociaţii sau administratorii societăţii să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvrşirea de infracţiuni la regimul materiilor explozive, alte infracţiuni săvrşite cu violenţă sau circumscrise crimei organizate;

să aibă prevăzut n obiectul de activitate desfăşurarea operaţiunilor cu materii explozive pentru care solicită autorizarea (CAEN 2461-fabricarea explozivilor, 5155- comerţ cu ridicata a produselor chimice, 5190- comerţ cu ridicata a altor produse, 5248- comerţ cu amănuntul n magazine specializate a altor produse n.c.a., 5119- intermedieri n comerţul cu produse diverse, import şi export, 9234 - activităţi de spectacole, inclusiv organizarea jocurilor de artificii);

să obţină n prealabil autorizaţiile n baza art. 8 şi 9 din Lege, emise de către Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza cărora şi au sediu;

să aibă personal calificat ncadrat pentru activitatea pe care solicită să o desfăşoare (pirotehnist sau artificier), cu contract de muncă;

să facă dovada că deţin un depozit autorizat pentru materii explozive sau că au ncheiat un contract de nchiriere pentru un depozit autorizat, cu suprafaţă suficientă pentru materialele explozive ce urmează a fi depozitate;

să facă dovada că a fost ntocmit un plan de pază şi alarmare al depozitului conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, avizat de către compartimentul de linie al structurii de Ordine Publică;

spaţiul de depozitare să fie asigurat cu un dispozitiv de supraveghere electronică şi alarmare;

să deţină mijloace de transport speciale pentru materii explozive sau să aibă contract de prestări servicii cu o societate de transport autorizată, care deţine astfel de mijloace de transport, n cazurile n care execută transportul materiilor explozive;

sistemul de asigurare a securităţii depozitelor să fie corespunzător privind mprejmuirea, grilajele şi ncuietorile de securitate;

paza depozitului să fie asigurată cu personal narmat, conform planului de pază;

depozitele să ndeplinească condiţiile prevăzute n capitolul IV din H.G. Nr. 536 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mnuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate n orice alte operaţiuni specifice n activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor

Materiile explozive, inclusiv obiectele artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, pot fi depozitate şi comercializate numai n spaţii construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratul teritorial de muncă, n afara clădirilor de locuit şi pot funcţiona numai obţinerea autorizaţiei emise n comun de inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul de poliţie al judeţului, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Ca aspect de noutate, menţionăm că legislaţia n domeniu a fost modificată la sfrşitul anului 2006, n sensul restricţionării comercializării către persoanele fizice şi folosirii de către acestea a obiectelor pirotehnice din casele II IV, T1, T2, precum şi a pocnitorilor şi a artificiilor din categoria obiecte zburătoare luminoase, acestea din urmă fiind din clasa I.

Astfel, se pot comercializa către persoanele fizice şi acestea pot folosi tot timpul anului obiecte pirotehnice din clasa I, categoria o biectelor pirotehnice de distracţie foarte mici (artificii) şi anume:

Steluţe

Lumnări scnteietoare

Jerbe cu scntei

Minifacle

Minisori

Inele de foc, sateliţi

1. Persoane juridice autorizate :

a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate dect obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele pentru care au fost autorizate şi numai pentru uzul propriu, conform Legii nr. 406/2006;

b. nu pot comercializa către populaţie obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T2, precum şi petarde, pocnitori şi obiecte zburătoare luminoase din clasa I; celelalte obiecte pirotehnice din clasa I pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului ;

2. Persoanele fizice

a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice alta operaţiune cu obiecte pirotehnice din clasele II-IV, T1 si T2 precum şi petarde, pocnitori şi obiecte zburătoare luminoase din clasa I.

b. pot deţine şi folosi numai obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasa I tot timpul anului, cu excepţia petardelor, pocnitorilor şi obiecte zburătoare luminoase din această clasă.

Măsurile de sancţionare se aplică n funcţie de fapta săvrşită si anume:

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu nchisoare de la 3 luni la un an c onfecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II IV, T1, T2, precum şi a artificiilor din categoria obiecte zburătoare luminoase şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept.

Sunt INFRACŢIUNI următoarele situaţii de fapt :

1. comercializarea obiectelor pirotehnice din clasele II - IV, T.1, T2, precum şi a artificiilor din categoria obiecte zburătoare luminoase şi a pocnitorilor din clasa I de către persoane juridice fără autorizaţie;

2. comercializarea sau cumpărarea de către persoane juridice autorizate de obiecte pirotehnice altele dect cele pentru care s-a emis autorizaţia;

3. comercializarea către populaţie a obiectelor pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T2, precum şi a artificiilor din categoria obiecte zburătoare luminoase şi a pocnitorilor din clasa I ;

4. deţinerea, confecţionarea, vnzarea sau folosirea de către persoanele fizice a obiectelor pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T2, precum şi a artificiilor din categoria obiecte zburătoare luminoase şi a pocnitorilor din clasa I .

Următoarele situaţii de fapt constituie CONTRAVENŢII:

- comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a obiectelor pirotehnice din clasa I sancţiunea este amendă de la 2.000 la 5.000 RON;

- comercializarea n alte locuri dect cele autorizate - sancţiunea este amendă de la 1.000 RON la 2.500 RON;

- comercializarea obiectelor pirotehnice către persoane care nu au mplinit vrsta de 18 ani - sancţiunea este amendă de la 3.000 RON la 6.000 RON

- nendeplinirea condiţiilor legale privind inscripţionarea pe ambalajul obiectelor artizanale de distracţie, fabricate şi confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, n limba romnă denumirea, clasa din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor - sancţiunea este amendă de la 5.000 RON la 7.500 RON;

- folosirea obiectelor pirotehnice n locurile interzise - sancţiunea este amendă de la 3.000 RON la 6.000 RON şi n cazul tulburării ordinii publice prin folosirea excesivă a obiectelor pirotehnice care provoacă zgomot se vor aplica şi prevederile art. 2 pct. 28 din Legea nr. 61/1991, respectiv amendă de la 200 RON la 1000 RON;

- n cazul n care faptele prevăzute de art. 295 din Legea nr. 126/1995 (situaţiile n care este interzisă folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice) sunt săvrşite de minori sub 14 ani se iau măsuri de sancţionare a părinţilor sau ocrotitorilor legali, conform art. 36 din Legea nr. 61/1991 cu amendă de la 100 RON la 500 RON.

Persoanele juridice autorizate pentru executarea jocurilor de artificii pot folosi obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice numai n locuri deschise, cu luarea tuturor măsurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfăşurare şi a măsurilor de ordine publică revine autorităţilor administraţiei publice locale.

Avizul pentru executarea jocurilor de artificii se eliberează conform Legii nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G nr. 954/2001, de către inspectoratul de poliţie al judeţului pe raza de competenţă a căruia se execută jocul de artificii sau de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele organizate pe raza Capitalei.

Pentru a obţine avizul pentru executarea jocurilor de artificii, persoanele juridice vor constitui un dosar ce va cuprinde următoarele documente:

delegaţia, n copie, a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită autorizaţia, cu semnătura şi ştampila conducătorului unităţii;

cerere de avizare pentru fiecare joc de artificii, n care vor menţiona toate datele necesare privind organizarea jocului de artificii;

certificat constatator de la Registrul Comerţului n care să fie prevăzut n mod expres faptul că societatea desfăşoară operaţiuni cu obiecte pirotehnice (CAEN 5190- comerţ cu ridicata a altor produse, 5248- comerţ cu amănuntul n magazine specializate a altor produse n.c.a., 9234 - activităţi de spectacole, inclusiv organizarea jocurilor de artificii);

copii de pe autorizaţiile emise n baza art. 8 şi 9 din Legea 126/1995, modificată şi completată, eliberate de Inspectoratele Teritoriale de muncă şi avizate de Inspectoratele Judeţene de Poliţie sau după caz D.G.P.M.B. ;

copie după contractele de prestări servicii pentru depozitarea materialelor explozive, ncheiate cu societăţile care au depozite autorizate n acest sens (n situaţia cnd jocul de artificii se ntinde pe o perioadă mai mare de 24 ore);

tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice ce urmează a fi folosite, nscrise pe tipuri, categorii, calibre;

tabel nominal cu personalul autorizat (pirotehnist), care va efectua transportul şi mnuirea obiectelor pirotehnice;

copii după carnetele de pirotehnist (pentru persoanele autorizate să mnuiască aceste materiale);

declaraţie pe proprie răspundere prin care să se specifice că au fost luate toate măsurile pentru prevenirea producerii de incendii, distrugeri sau vătămări corporale, cu indicarea mijloacelor folosite;

avizul unităţii de pompieri competent, pentru jocurile de artificii la care vor fi folosite obiecte pirotehnice din clasele III, IV;

avizul administraţiei publice locale (Primăriei), pentru jocurile de artificii la care vor fi folosite obiecte pirotehnice din clasele III, IV şi pentru cele care sunt organizate pe domeniul public;

Documentaţia va fi depusă de către persoana juridică solicitantă la sediul unităţii de poliţie competente să acorde avizul, cu cel puţin 3 zile lucrătoare nainte de efectuarea jocului de artificii.

Se interzice folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice n următoarele situaţii prevăzute de art. 295 din legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare:

a. ntre orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, n baza aprobării autorităţilor locale;

b. la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu pnă la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c. la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de naltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d. la o distanţă mai mică dect cea prevăzută de reglementările n vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e. n locurile n care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f. pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi n spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g. la o distanţă mai mică de 500 metri de păduri.

Nerespectarea acestor prevederi de către persoana juridică autorizată a executa jocuri de artificii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei (RON);

ŞEFUL SERVICIULUI A.E.S.P.

Comisar şef de poliţie

ANIŢEI SORIN

--comunicat IJP Brasov--

vizite: 35290 redactor: Admin in Diverse

Comentarii

 

1. lordu

02 09 2012 08:10
ce risti daca detii la vama artificii adica vreo 3-4 cutii? 

2. Fetele Norocoase forum

28 11 2012 14:46
Din ce am citit pe forum, nu prea avem voie cu asa ceva. 

3. Tn Pas Cher

08 06 2013 09:41
nu prea avem voie cu asa ceva. 

4. replica watches

17 03 2014 08:59
Again, in accident you cannot locate this advice and data it is safe and assume to say which you are searching at a replica of the Gucci handbag. 

5. replica handbags uk

11 08 2015 08:41
nice post 

6. rolex replica

11 01 2016 03:21
I really appreciate the info, thank you. 

7. Mira

21 04 2016 16:07
I hate my life but at least this makes it beaaeblr. 

8. replica watches uk

28 06 2016 11:25
conform planului de pază. 

9. viagra

13 09 2016 18:59
That's a nicely made answer to a challenging question 

10. schwäbisch hall kreditrechner

14 10 2016 06:03
I love the look of They are so old fashioned looking and make things look extra chic. I am wanting to add these in my coffee shop for the look and decoration. Does anyone know where I can find them? 

11. http://lejoursdechris.com/the-hartford-insurance-business.html

28 10 2016 23:27
People normally pay me for this and you are giving it away! 

12. bmw kreditkarte visa

01 11 2016 01:41
Calling all cars, calling all cars, we're ready to make a deal. 

13. träger der gesetzlichen unfallversicherung im gartenbau

25 11 2016 09:31
Learning a ton from these neat articles. 

14. help kredit rechner

07 12 2016 00:55
Moi c’est fait ! Je lui offre les soins solaires ADAPTASUN de chez Esthederm, j’ai craqué pour cette gamme en lisant un billet la concernant chez Planète Beauté !Bon week-end ! 

15. http://www.cultureofaccountabilities.com/

15 01 2017 10:47
IMHO you've got the right answer! 

16. repliche omega

03 07 2017 10:31
repliche omega 

17. replica panerai

03 07 2017 10:45
replica panerai horloges 

18. replica horloges kopen

03 07 2017 10:48
replica horloges kopen ROLEX 

19. UK Assignment Help

29 05 2018 11:45
I was searching for the bits of knowledge about the essential pacer maker. 

20. Leather Jackets for Women

11 07 2018 12:03
I really love this blog. Im a fan of yours.

Adauga si tu un comentariu

Bold Italic Underlined Link

Toate drepturile sunt rezervate ATZ. Nici o informatie din acest site nu poate fi preluata, integral sau partial fara acordul din partea ATZ. Redactorii sunt direct responsabili pentru continutul articolelor si a stirilor.

rss feed atom feed Powered by eyeblog